Home » Thesis » Epekto ng paninigarilyo sa mga kabataan thesis proposal

Epekto ng paninigarilyo sa mga kabataan thesis proposal

Epekto ng paninigarilyo sa mga kabataan thesis proposal Angmgasumusunodnasalita ay angmgaterminolohiyangginamit at

AngKabanatang Ito Ay Naglalaman Ng Suliranin, MgaPalagay, Hipotesis At Kahalagahan Ng MgaPag-Aaral Sa MgaKabataan,Gobyerno, Paaralan At Magulang.

PAGLALAHAD NG SULIRANIN:

Sa AtingBansa, AngMgaKabataan Ay Naningarilyo Sa Edad 10 TaongGulang.At Regular Na Sa AtinAngPaninigarilyoEdad 13-16 Taon.Ayon Sa Kagawaran Ng Kalusugan (DOH) Isang Tao Kada 13 Segundo O IsangMilyongKataoTaun-TaonAngNamamatayDahil Sa Paninigarilyo.

SigarilyoAngPangunahingDahilan Ng Kamatayan Sa BuongMundo. Ito Rin Ay IsangSanhi Ng MgaSakit Sa Baga, Puso, Kanser At Iba Pa. Kaakibat Noise NitoAngIba’tIbangSakit Sa BagaKatulad Ng Hika, PulmonyaAt Madalas Na Pag-Uubo-Ubo.

AngPag-Aaral Na Ito Ay NaglalayongTukuyinAngMgaEpekto Ng Paninigarilyo.

TIYAK NA SULIRANIN:

1. Anu-AnoAngMgaKadahilanan Ng MgaKabataan Sa Paninigarilyo?

5Ang mgaestudyantenggaganapbilangmgarespondente ay may edadnalabing-animhangganglabing-walongtaonlamang. AyonsaisangsarbeynaisinagawangGlobal Youth Tobacco Survey, sa

group naitomadalasnagsisimulangmanigarilyoangmgakabataan, mapababae o mapalalake. Angmgakakapanayamin, angmgananinigarilyo at

second hands smokers

. ay bubuuinngmga mag-aaralngparehongkasarian. Ito ay sadahilangnaismalamanngmgamananaliksik kung anongkasarianangmasaktibopagdatingsapaninigarilyo.

Angmgasumusunodnasalita ay angmgaterminolohiyangginamit at makikitasakabuuanngpapel. Upangmagkaroonnangmadalingpagkaunawa at magingpamilyarangmgamambabasasamgakatagangito, minabutingmgamananaliksiknaibigayangkahuluganngmgaitoukolsaparaanngpaggamitsapamanahong-papelnaito.Ang

ay isangmasamangbisyo. Ito ay nakadudulotngmaramingsakitsataongnaninigarilyopatinarinsamgataongnakalalanghapngusokgalingsasigarilyonito.Ang

ay naglalamanngmgapinongdahonngtabakonanirolyosaisangpapel.

Ito ay sinisindihansakabilangdulo at angusoknito ay hinihithit at inilalabasmulisailong o bibig.Ang

ay isasamganangungunangsangkapnanakukuhasapaninigarilyo.Isaitongnakalu-lulongnakemikaltuladng &#179heroin&#180 at &#179cocaine&#180.Ang

ay isasamgakemikalnamatatagpuansaisangsigarilyo. Ito ay paunawakungbakitangngipinngisangnaninigarilyo ay dilaw

Dalawampu&#182tisangporsyento (21%) angnagsabingpansamantalangnawawalaangkanilangpagod kung naninigarilyo. Angpagkakahilonilamataposmanigarilyoaymaylabingpitongporsyento (17%).Anglabingapatnaporsyento (14%) ay nagsasabingnapansinnilaangpaninilawngkanilangngipin. Samantala, angbahaging A, D at G aymaysampungporsyento (10%).AngbahagingA ay sinasaadnaangpaulit-ulitsabisyoaynagingsanhingkanilangpagkapayat. Angbahaging D ay napunaangpagkahiraphumingadahilsapaninikipngdibdib at angbahaging G ay inuubo at nangangatianglalamunanmataposmanigarilyo. Angbahaging C at H ay parehong may pitongporsyento(7%). Angbahaging C ay sinasabingnapunanilaangpagkadagdagsakanilangtimbang,sakabilangdako, angbahaging H ay walangnapansinnapisikalnapagbabagosasarili.

1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.digital” />


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads