Home » Proposal » Halimbawa ng talaan ng nilalaman sa thesis proposal

Halimbawa ng talaan ng nilalaman sa thesis proposal

Halimbawa ng talaan ng nilalaman sa thesis proposal pangkalahatang layunin

  • BAHAGI NG PAMANAHONG PAPEL MGA PAHINANG PRELIMINARI O FRONT MATTERS a) Fly Leaf 1 – ang pinakaunang pahina ng pamanahong papel. Walang nakasulat sa pahinang ito sa madaling salita blangkong papel ito. b) Pamagating Pahina – ito ay nagpapakilala sa pamagat ng pamanahong papel. Nakasaad noise dito kung kanino iniharap o ipnasa ang papel, kung saang asignatura ito pangagailangan, kung sino ang gumawa at komplesyon. Nagmukhang inverted pyramid ang pagkakaayos nito. c) Dahong Pagpapatibay – ang tawag sa pahinang kumukumpirma sa pagkakapasa ng mananaliksik at pagkakatanggap ng guro ng pamanahong-papel. d) Pasasalamat o Pagkilala – tinutukoy rito ang sinumang nakatulong ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pananaliksik gayo’y nararapat na pasalamatan. e) Talaan ng Nilalaman – nakaayos ang pagbabalangkas ng mga bahagi at nilalaman ng pamanahong papel at nakatala ang kaukulang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa. f) Talaan ng Talahanayan o graf – nakatala ang pamagat ng bawat talahanayan at/o graf na nasa loob ng pamanahong-papel at ang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa. g) Fly Leaf 2 – isang blangkong papel o pahina bago ang katawan ng pamanahong papel. KABANATA 1. ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO a) Ang Panimula o Introduksyon >ay isang maikling talataang kinapapalooba n ng pangkalahatang pagtalakay ng paksa ng pananaliksik. b) B. Layunin ng Pag-aaral > inilalahad ang pangkalahatang layunin o dahilan kung bakit isinasagawa ang pag-aaral. >Tinutukoy noise dito ang mga ispesifik na suliranin na nasa anyong patanong. c) Kahalagahan ng Pag-aaral > inilalahad ang signifikans ng pagsasagawa ng pananaliksik ng paksa ng pag-aaral. Inilalahad dito kung sino ang makikinabang sa nasabing pag-aaral. d) Saklaw at Limitasyon >tinutukoy ang simula at hangganan ng pananaliksik e) Definisyon ng mga Terminolohiya >ang mga katawagang makailang ginamit sa pananaliksik at ang bawat isa’y binigyan ng kahulugan. Maaaring itong: Operational na Kahulugan – kung paano ito ginamit sa pananaliksik Conceptual na Kahulugan – istandard na kahulugan. Makikita sa diksyunaryo.
  • KABANATA II: MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA tinutukoy ang mga pag-aaral at mga babasahin o literaturang kaugnay ng paksa ng pananaliksik tukuyin ang bago o nailimbag sa loob ng huling sampung taon. gumamit ng pag-aaral at literaturang lokal at dayuhan. KABANATA III: DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK a. Disenyo ng Pananaliksik – nililinaw kung anong uri ng pananaliksik ang kasalukuyang pag-aaral. Para sa inyong pamanahong-papel, iminumungkahi ang pinasimple na, deskriptiv-analitik na isang disenyo ng pangangalap ng mga datos at imformasyon hinggil sa mga salik o factors na kaugnay ng paksa ng pananaliksik. b. Respondente – tinutukoy kung ilan sila at paano at bakit sila napili sa sarvey. c. Instrumento ng Pananaliksik – inilalarawan ang paraang ginagamit ng pananaliksik sa pangangalap ng mga datos at imformasyon. Iniisa-isa rin ang mga hakbang na kanyang ginawa at kung maari, kung paano at bakit niya ginawa ang bawat hakbang. d. Tritment ng mga Datos – inilalarawan kung anong istatistikal na paraan ang ginamit upang ang mga numerikal na datos ay mailalarawan. Dahil ito’y isang pamanahong-papel lamang, hindi kailangang gumamit ng mga kompleks na istatistikal tritment. Sapat na ang pagkuha ng porsyento o bahagdan matapoos mai-tally ang mga kasagutan sa kwestyoneyr ng mga respondente. KABANATA IV: PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS • Sa kabanatang ito inilalahad ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tekstwal at tabular o grafik na presentasyon. Sa teksto, inilalahad ng mananaliksik ang kanyang analisis o pagsusuri. KABANATA V: LAGOM, KONKLUSYON at REKOMENDASYON a) Lagom – Dito binubuod ang mga datos at informasyong nakalap ng mananaliksik na komprehensivong tinatalakay sa kabanata III. b) Konklusyon – Ito ay mga inferenses, abstraksyon, implikasyon, interpretasyon, pangkalahatang pahayag, at/o paglalahad batay sa mga datos at informasyong nakalap ng mananaliksik. c) Rekomendasyon – Ito ay ang mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o naatuklasan sa pananaliksik. MGA PANGHULING PAHINA
  • • Ang Listahan ng Sanggunian ay isang kumpletong tala ng lahat ng mga hanguan o sorses na ginamit ng mananaliksik sa pagsulat ng pamanahong papel. • Ang Apendiks ay tinatawag ding Dahong-Dagdag. Maaaring ilagay o ipaloob dito ang mga liham, formularyo ng evalwasyon, transkripsyon ng intervyu, sampol ng sarvey-kwestyoneyr, bio-data ng mananaliksik, mga larawan, kliping, at kung anu-ano p

Halimbawa ng talaan ng nilalaman sa thesis proposal ito sa madaling salita

Halimbawa ng talaan ng nilalaman sa thesis proposal inilalahad ang signifikans ng


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads