Home » Writing » Du lich canada tu my writing

Du lich canada tu my writing

Du lich canada tu my writing khai mt cch chnh

Th tc lm visa Canada du lch p dng cho ngi mang h chiu Vit Nam n Canada du lch ngn hn, pht, i du lch t tc, t do, hoc cc mc ch c nhn khc. Canada l mt trong nhng quc gia thnh vng nht th gii, mire thu nhp bnh qun u ngi cao, quc gia ny l thnh vin ca T chc Hp tc v Pht trin Kinh t (OEDC) v G8. y l mt trong mi quc gia thng mi hng u th gii. Canada c mt nn kinh t hn hp, theo Heritage Foundation’s th quc gia ny xp trn Hoa K v phn ln cc quc giaTy u v ch s t do kinh t. Nhng bn hng nhp khu ln nht hng ha ca Canada l Hoa K, Vng quc Anh v Nht Bn.

Nhng b h s ch lm visa Canada hng ngy ti Vina Holiday Travel

TH TC LM VISA DU LCH CANADA

 • 1. H chiu bn gc (cn hn s dng trn 6 thng, cn trang trng).
 • 2. 02 nh 4&#2156 nn trng ( lu theo quy nh ca s qun l: ).
 • 3. Form khai internet.cic.gc.ca/british/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF khai online ri in ra v trn mi form khai c m vch ring. (Hoc lin h 0945.836.836 lm dch v)
 • 4. Bn khai l lch gia nh, form IMM5645, ng n phi lit k tt c thnh vin trong gia nh trong n. (Qu khch t lm Hoc lin h 0945.836.836 lm dch v)
 • 5. Bn khai cu hi “ Temporary Resident Questionaire, p dng cho ng n chnh. (Qu khch t lm Hoc lin h 0945.836.836 lm dch v)
 • 6. T khai y quyn, form IMM5476. (Qu khch t lm Hoc lin h 0945.836.836 lm dch v)
 • 7. Np th gii thch l do lin quan n mc ch i hoc th mi nu r y h tn, a ch, email, in thoi lin lc ca ngi mi v mi quan h mire ng n.
 • 8. H khu, khai sinh, giy chng nhn kt hn (bn sao y + bn dch ting anh).
 • 9. Th chng minh vic lm ti c quan (trong th nu r mc lng, thi hn hp ng).
 • 10. Th ngh php ca cng ty cho i du lch theo lch trnh.
 • 11. S bo him, s lao ng (bn sao km bn gc).
 • 12. Hp ng lao ng (nu ting vit phi dch sang ting anh, km bn gc i chiu).
 • 13. Phiu lng hng thng.
 • 14. Xc nhn s d ti khon trong ngn hng.
 • 15. Chng minh kh nng ti chnh: bt ng sn, ch quyn nh, t, xe hi, xc nhn s d ngn hng, s tit kim….
 • 16. Nu ch doanh nghip phi cung clubpenguin bn sao ca giy php ng k kinh doanh, giy ng k thu, bin lai thu thu nhp doanh nghip trong 6 thng va qua.
 • 17. Lch trnh chuyn i ( Qu khch t lm hoc gi 0945.836.836 Vina Holiday lm )
 • 18. t phng khch sn ( Qu khch t lm hoc gi 0945.836.836 Vina Holiday lm )
 • 19. Booking ve my bay ( Qu khch t lm hoc gi 0945.836.836 Vina Holiday lm )
 • Lu :

Du lich canada tu my writing tay khch hng lm

Thi gian xt duyt visa khong 4 – 6 tun: LSQ/SQ khng thng bo thi gian tr h s.

LSQ/ SQ khng hon li ph xt duyt visa nu khng h s ca khch hng khng c duyt.

LSQ/ SQ c th yu cu b sang h s ty vo tng trng hp ca khch hng.

Vic xt clubpenguin visa hon ton ph thuc vo LSQ/SQ,

Tt c cc giy t do Vit nam clubpenguin phi c dch cng chng, km theo bn gc hoc bn sao cng chng i chiu (tr li bn gc).

Qu khch c th tham kho thng tin ti website Lnh s qun Canada: internet.globally.gc.ca/vietnam

DCH V LM VISA CANADA

Ti sao bn cn c mt dch v t vn lm visa Canada?

Dch v lm visa cc nc mire 11 nm kinh nghim chuyn lm dch v visa i n 190 quc gia v vng lnh th s gip qu khch xin visa nhanh chng v d dng nht

Bn hy th tng tng hng ngy chuyn gia t vn ca chng ti tip nhn v x l rt nhiu h s nhiu trng hp khng ging nhau v rt ra nhng kinh nghim trnh sai xt hn na mire nhng mi qun h mire SQ nn chng ti lun mong mun t kt qu cao nht v nhng visa c a n tay khch hng lm tng uy tn cho cng ty chng ti t qu khch s gii thiu bn b, anh ch em… n mire chng ti nhiu hn.

Du lich canada tu my writing lch gia

Nu bn t lm bn s mc phi nhng sai lm khng ng c dn n vic phi i li nhiu ln, b xung h s giy t hoc c th b t chi visa vy bn cn mt chuyn gia?

Vy dch v ca Vina Holiday Travel s lm nhng g cho qu khch

 • Gip qu khch xin th mi (Trong mt s trng hp)
 • Hng dn vit th mi, cung clubpenguin mu th mi
 • Gip qu khch khng phi xp hng ch i mt nhiu thi gian ti SQ
 • Gip qu khch khng phi i li nhiu ln b xung h s, giy t
 • Kim tra nh gi tnh trng h s ca qu khch
 • Qu khch khng phi khai t khai xin visa (nu qu khch t lm rt d b nhm ln hoc khng bit lm th no hon thin t khai mt cch chnh xc) Vic ny rt quan trng c th dn ti vic b t chi visa, Vina Holiday Travel s khai t khai xin visa cho qu khch
 • Nu phi phng vn Vina Holiday Travel s hng dn qu khch thc tp tr li phng vn
 • Thay mt qu khch np h s v lm vic mire cc i S Qun
 • Gip qu khch t booking khch sn (cha phi tr tin)
 • Gip qu khch t booking v my bay (cha phi xut v v cha phi tr tin)
 • Gip qu khch mua bo him khi i ra nc ngoi
 • Gip qu khch dch thut h s t php
 • Gip qu khch hp php ha lnh s
 • Qu khch khng phi t tin cc, khng lo b cht chm, khng s b la o
 • Bt c quc gia no chng ti cng lm c visa cho qu khch bt k l Chu , Chu u, Trung ng, Chu M, Chu Phi
 • Nu qu khch tng b t chi visa ng ngn ngi gi cho chng ti chng ti s gip qu khch lm li h s hoc khiu ni ln SQ nu qu khch iu kin
 • i noise cho qu khch nhn visa v tr visa cho qu khch

Nu bn t lm cc th tc xin visa ti cc nc, bn c th mt nhiu thi gian chun b cc loi giy t cn thit v gi chng n cc i s qun s ti. Ch mt s sut nh cng ton b h s ca bn b gi tr li v cng sc ca bn s tr thnh v ch. Mire dch v lm visa ca Vina Holiday Travel, bn khng cn phi vt v lm th tc hnh chnh m vn c th nhn c visa nhanh chng v thun tin bi Vina Holiday Travel c i ng chuyn vin chuyn nghip, lm vic c tinh thn trch nhim cng mire mi quan h thn thit mire cc i s qun v th vic xin visa cho khch hng s thun li, nhanh chng mire chi ph dch v thp nht. Chng ti lun tit kim thi gian v chi ph cho khch hng.

Vina Holiday Travel c th nhn h s trc tip t khch hng, nhn h s qua chuyn pht nhanh, nhn h s tn ni theo yu cu

Nu qu khch mun lm visa mire bt c mc ch no nh i Du lch, Cng tc, thm thn nhn, du hc, kt hn, nh c, trao i vn ha, tham d hi ngh, hi tho, khm cha bnh, pht…hy gi ngay cho chng ti ngy hm nay c hng dn xin visa

 • H Ni: 0422400222
 • TP HCM: 08.38661966
 • Hotline: 0945.836.836


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads