Home » Thesis » Unang pahina ng thesis proposal

Unang pahina ng thesis proposal

Unang pahina ng thesis proposal ang tunay

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles.

May isang pahayag sa Banal na Aklat na hindi pa nabibigyan ng kaukulang pansin ng mga relihiyon at mga tao at nanatiling hindi ganap hanggang sa kasalukuyan. Ang mga pinuno ng mga relihiyon at mga pantas na pinagaaralan at sinasaliksik ang Banal na Aklat ay hindi batid ang kaalaman at ang kahalagahan nito. Narinig o napagalaman na ba ninyo ang tungkol sa dakilang pahayag na ito mula sa Dios?

At ang Panginoo’y magiging Hari sa buong lupa: sa araw na yao’y magiging ang Panginoon ay isa, at ang kaniyang pangalan ay isa.

Zechariah 14:9 (TAB)

Ang pahayag na ito ay nagsasabi ng kaarawan na ang Pangalan ng Dios ang nagiisang kikilalaning pangalan ng mga tao sa mundo. Ngunit bago pa dumating ang kaarawan na iyon: Ano ang Pangalan ng Dios? Papaano malalaman ang Pangalan? Sino ang magpapakilala ng Pangalan ng Dios sa mga tao sa buong mundo sa kasalukuyang panahon? Iyan ang pahayag na mangyayari pa lamang. Bakit napakahalaga nito?

Ang Pangalan ng Dios ay kilala na raw ng lahat ng mga tao at mga bansa sa buong mundo. Ano nga ang Pangalan Niya uli?

Ang Panginoong Dios

Ang Makapangyarihan sa Lahat

AKO YAONG AKO NGA

Ang mga iba pang mga pangalan mula sa mga ibat ibang relihiyon: Ano sa mga ito ang tunay na Pangalan ng Dios? Nagkaisa ba ang mga tao sa mundo sa kaalaman ng mga pangalan ito? Nasaan ang KAPAYAPAAN na ipinangako ng mga relihiyon? At bakit nagpapatayan ang mga tao sa ngalan ng Dios?

Noong una pa man, walang nakaalam ng may katiyakan kung ano ang tunay na Pangalan ng Dios, kahit ang mga pinuno ng mga ibat-ibang relihiyon ay nagpalagay ng mga ibat-ibang mga pangalan, ipinagbahabahagi lamang nito ang mga tao sa buong mundo. Bakit? Dahil hindi ang mga ito ay hindi tunay na Pangalan ng Dios!

Unang pahina ng thesis proposal mga paaralan na

Kaya nga nasusulat sa pahayag na at ang kaniyang pangalan ay isa. Ang pahayag na ito, na nasusulat sa Banal na Aklat, ay mangyayari pa lamang.

Gumawa o lumikha ang mga relihiyon ng mga pangalan sa pamamagitan ng kanilang mga sariling pananaliksik at ipinalagay at itinawag ang mga iyon sa Dios. Ngunit hindi pinahintulutan sila ng Dios na gawin ang gayon at hindi rin naman inihayag ng Dios mismo ang Pangalan Niya sa kanila. Ang mga relihiyon ay binubuo ng mga kani-kanilang mga pinuno upang ipagbili sa mga tao ang kanilang mga sariling kuro-kuro tungkol sa Dios hindi sila ang tunay ng mga tao o lingkod ng Dios.

Papaano mangyayari ang pagpapahayag ng Pangalan ng Dios sa ating kasalukuyan generasyon? Sino ang maghahayag nito sa mga tao sa buong mundo? Tiyak, ang taong maghahayag nito ay hindi magmumula sa mga relihiyon!

Ang Pangalan nga ba ng Dios ay naihayag na noon ng mga propeta at ni Jesus? Ang sagot ay: Hindi. Bakit? Dahil tayo ay pinagbabahabahagi pa ng mga relihiyon, na ang bawat isa ay may iba’t-ibang dios na may maraming pangalan. Kahit na si Jesus ay naging isang dios noise!

Bilang halimbawa: kung ang sinoman ay magsalita o mangusap tungkol sa kaalamang pantao (sa pilisopiya, sa batas, sa ekonomiya, sa pisika, sa kemistry at iba pa) ang karapatan ay sa taong nag-aral at tumanggap ng titulo mula sa pinakamainam na mga pamantasan at mataas na paaralan ng kaalaman. Ngunit ang magsalita tungkol sa Dios, kung may pinuno ng isang relihiyon ay angkining na may tangan ng tunay na kaalaman ng katotohanan tungkol sa Dios, na pinag-aralan noise sa mga paaralan na nabanggit at sa mga kolehiyo ng Banal na Aklat.

Unang pahina ng thesis proposal ng mga Propeta at sa

Itinatanong: Anong katiyakan na ang kanyang ipinangangaral tungkol sa Dios ay totoo? Iyan ay kalapastanganan, papaano makakayanang alamin ang kaunawaan ng Dios nang walang ipinaguutos mula sa Kanya?

Maaaring ang isang tao ay magsalita tungkol sa Dios sa kanyang pangangaral, ngunit narinig o nabasa rin ba natin ang Dios na malimit magsalita o magbangit tungkol sa kanya sa Banal na Aklat?

Kung ang sinoman ay magtanong sa kaalaman at katotohanan tungkol sa Dios upang ganapin ang dakilang pahayag na ito, hayaang ipakita ng Dios sa atin, sa pamamagitan ng Kanyang Salita na nasusulat sa Banal na Aklat, tungkol sa tao na magsasalita para sa Kanya sa ating kasalukuyang panahon!

Ngunit ito bay maaring mangyari? Ang sagot ay: Oo.

Ngunit kailangang makita at mabasa natin ang utos ng Dios kung kanino niya inilagay ang Kanyang Salita at ang kapahintulutan tungkol sa taong ito.

At, gayon noise, ang taong inutusan na ihayag ang Pangalan ng Dios ay marapat na maipakita at mapatunayan ang kanyang kapahintulutan mula sa Dios sa pamamagitan ng Banal na Aklat!

Narito ang isang tao, ang kanyang pangalan ay Erao M. Evangelista, tinawag naming siyang Maestro o Guro, na inutusang ihayag ang Pangalan ng Dios sa mga tao sa buong mundo! Naipakita na niya ang kanyang tanda at kapahintulutan mua sa Banal na Aklat. ang Salita ng Dios. Hindi niya hinihingi o pinipilit ang sinoman na maniwala sa kanyang mga pahayag na mula sa Dios, ang kailangan lamang niya ay basahin ang pahayag o ang ipinararating ng Dios na mula sa Banal na Aklat na ipinaguutos sa kanya na isalaysay sa kanyang mga tagapakinig. Hindi siya nagtatayo ng isang relihiyon o ng isang kilusan, kundi ang ihayag ang tunay na Pangalan at iparating ang Salita o Mensahe ng Dios sa lahat na nasusulat sa mga pahayag ng mga propeta sa Banal na Aklat. Bagaman masasabi na ito ay hindi maaring mangyari o hindi mapaniniwalaan, ngunit tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng mundo, hindi rin baga kakatwa o katakataka na habang ang mga relihiyon ay patuloy na nangangaral na ang Dios ay maluwalhating naghahari at ang kapayapaan ay laganap sa mundo sa bawat dako sa mundo ay may mga kalamidad, mga digmaan, kagutuman at tagtuyot, krisis sa ekonomiya, at pagkasira ng kalikasan sa lupa, dagat at hangin, ay nangyayari at lumulubha pa? At kapag dumating o nangyari ang mga kasakunaan ay sasabihan nila tayo na manalangin sa Dios at humingi ng tulong, at ang mga kasakunaan ay lalo pang lumulubha at dumadalas ng walang babala.

Ito ba ang uri ng pamumuhay na ipinangako sa atin ng mga relihiyon? Tayong lahat nga ba ay namumuhay ng tahimik at may masaganang buhay? Kung hindi, nagsinungaling sa atin ang mga relihiyon. Marahil nais ninyong magbasa o makaalam ng isa pang paliwanag na malapit sa katotohanan, na mula sa Salita ng Dios na nasusulat sa Banal na Aklat? Si Maestro Evangelista ang maghahayag sa atin ng tunay na Salita ng Dios na mula sa Banal na Aklat! Maitatanong ninyo, saan nanggaling ang kanyang kapahintulutan na magsalita tungkol sa Dios at ng mga dakilang pahayag sa Banal na Aklat? Ipapakita niya ang kanyang kapahintulutan sa pagbasa natin ng kanyang pahayag tungkol sa:

Ang Dakila at Banal na Pangalan ng Dios May isang Dios at may isang Pangalan siya, at may isang taong inutusan upang ihayag ito sa mga tao sa buong mundo.

Ang Pahayag ng Taga Ibang Lupa Ihahayag ni Maestro Evangelista ang kanyang tanda at kapahintulutanmula sa mga pahayag ng mga propeta ng Dios mula sa Banal na Aklat, bilang ang Propetang sinugo na gaya ni Moses (Deuteronomio 18:18-19, Jeremias 1:4-10 at I Mga Hari 8:41-43)

Ang Patotoo ni Jesus Ang pahayag ng tunay na katauhan, buhay at misyon ni Jesus, ang kanyang mga gawa at mga sinalita na matatagpuan sa Bagong Tipan sa Banal na Aklat, hindi mula sa mga aral ng mga relihiyon.

Nais ring ipaalam noise naman ni Maestro Evangelista ang tungkol sa isang Kautusan ng Dios: Ang Pagpapala at Sumpa! Ano ito? Ang mga pahayag niya ang magpapaliwanag ng mga paghihirap, ng mga kalamidad, at mga digmaan na naranasan ng sangkatauhan at nararanasan pa sa kasalukuyan.

Ang Kaalaman ng tunay na Pangalan ng Dios ang mamamatnubay sa panibagong kaunawaan tungkol sa Dios at ang magpapakita ng mga kadahilanan ng kasalukuyang kalagayan ng mundong ating kinabibilangan. Ito ang panahon ng paggaling ng mundo wala nang digmaan, wala nang kahirapan ang panahon ng wagas na kapayapaan at kasaganaan. Ang panahon na ang Dios ay nasasa ating lahat, wala na ang sumpa.

Sa kaunaunahang pagkakataon, masasaksihan ng lahat ang tunay na aral tungkol sa Dios mula sa mga pahayag ng mga Propeta sa Banal na Aklat at ang tungkol noise sa Patotoo ni Jesus alinsunod sa mga nasusuat sa mga Kautusan, sa mga aklat ng mga pahayag ng mga Propeta at sa mga Awit ni David, at hindi mula sa mga aral ng mga relihiyon. Ang tunay na kahulugan ng Salita ng Dios sa Banal na Aklat ay itinago sa atin mula sa simula, at sa itong mga huling araw na ang katotohanan sa Dios, sa Kanyang Dakilang Pangalan at ng Kanyang Banal na Salita ay mahahayag sa wakas upang maunawaan ng lahat ng tao sa buong mundo.

Ipinakita lamang ng mga relihiyon ang kanilang mga aral sa mga tao, upang paglingkuran ang kanilang kapakanan kahit na ito ay nangangahulugan ng isang sumpa mula sa Dios. Hindi nila ipanakita sa atin ang Pagpapala at Sumpa, ang Katotohanan at ang Kasinungalingan, ang Mabuti at ang Masama, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang Pangalan ng Dios na nagsugo sa mga Propeta at nagbigay diwa sa Banal na Aklat, ipinakilala nila ang isang dios na hindi rin nila kilala, nagdusa ang mga tao sa buong mundo bunga ng kasamaan ng mga religion sa pagpapawalang halaga sa Panagan, samga aral at sa Salita ng Dios sa Banal na Aklat.

Basahin ang mga Pahayag ni Maestro Evangelista at makikita ng lahat ang katotohanan tungkol sa tunay na Aral (Salita) ng Dios. Makikita ng lahat ang dahilan ng kasalukuyang kalagayan ng mundo at makikita rin ang lunas sa mga kahirapan at mga suliranin na ating hinaharap sa kasalukuyang panahon. Ang lahat ng mga tanong na ating (matahimik na) inisip (ngunit takot itanong) tungkol sa Dios, sa mga relihiyon at ang mga aral nito ay masasagot sa mga pahayag niya. At kung nais ninyong malaman sa kung ano o kaninong kapahintulutan na inihahayag niya ang tungkol sa Dios at sa Kanyang Dakilang Pangalan, simulan ang paglalakbay sa tunay na daan patungo sa kaalaman at kaunawaan sa Dios sa Banal na Aklat.

Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads