Home » Proposal » Talaan ng nilalaman sa thesis proposal

Talaan ng nilalaman sa thesis proposal

Walang hanggang pasasalamat ang ipinaabot ng mananaliksik sa mga taong tumulong upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito

Kay Kapatid na Eli F. Soriano at Kuya Daniel S. Razon, sa mga kagandahang loob at pagbibigay ng pagkakataon na mapabilang sa mga mapapalad na iskolar ng institusyong ito,

Kay Ginoong Tykes A. Villagomez III, sa kanyang motibasyon na ibinigay sa mananaliksik upang ipagpatuloy ang pag-aaral na ito,

Kay Binibining Myra Jane B. Delos Reyes, sa pagbabahagi niya ng kanyang kaalaman at kahusayan upang matagumpay at maayos na maihayag ang nilalaman ng pananaliksik na ito,

Sa pamilya at kaibigan ng mananaliksik, sa kanilang walang sawang pagsuporta at sa pagbibigay ng inspirasyonat pagsuportang pampinansyal upang maipagpatuloy ang pag-aaral na ito,

At higit sa lahat sa Panginoong Dios, sa pagbibigay ng lakas at mabuting pangangatawan upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito.

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang Pamanahong-papel na ito na pinamagatang “Isang Pananaliksik ukol sa Epektibong Pamamahayag ng Balita sa Dyaryo at Telebisyon para sa mga Estudyante ng kursong Mass Communication sa La Verdad Christian College-Caloocan” ay inihanda at iniharap mula sa Mass Communication Technology-13 ni:

Kristine Camille P. Cabrera

Tinanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino, La Verdad Christian College Caloocan, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbaswa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.

Ginoong Tykes A. Villagomez III

TALAAN NG NILALAMAN

Pahinang Pamagat i

Pahina ng Pagpapahalaga ii

Dahon ng Pagpapatibay iii

KABANATA I: Ang Suliranin at Kaligiran Nito 1

 1. Panimula 2
 2. Layunin ng Pag-aaral 3
 3. Kahalagahan ng Pag-aaral 4
 4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 5
 5. Definisyon ng mga Terminolohiya 6

KABANATA II: Mga Kaugnay na Pag-Aaral at Literatura 7

 1. Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura 8

KABANATA III: Metodolohiyang PAgsasaliksik 15

 1. Disenyong Pananaliksik 16
 2. Mga Respondente 17
 3. Instrumentong Pampananaliksik 19
 4. Pamamaraan ng Pagkalap ng Datos 20
 5. Istatistikal na Pagpili ng Datos 22

KABANATA IV: Ulat at Pagtatalakay 24

KABANATA V: Buod, Kongklusyon at Rekomendasyon 45

 1. Buod 45
 2. Kongklusyon 48
 3. Rekomendasyon 49

Listahan ng mga Sanggunian 50

ANG SULIRANIN AT SALIGAN NITO

Sa araw-araw, iba’t-ibang klase ng balita ang ating hinahanap at inaalam. Balita tungkol sa pulitika, isports, lagay ng panahon at marami pang iba. Karaniwang hinahanap natin ang balitang nauukol sa ating interes at pangangailangan. Napakarami na nating mapagkukunan nito, halimbawa nito ay ang dyaryo at telebisyon.

Mahalaga na alam ng bawat isa ang napapanahong balita upang maalaman nila ang mga napapanahong pangyayari sa ating kapaligiran. Halimbawa, kung ang isang tao ay alam ang nangyayari sa kanyang paligid, tulad ng di magandang lagay ng panahon, ay maaari siyang makapaghanda, nang sa gayon ay maiwasan ang higit na kasakunaan.

Mahalagang malaman ito ng mga estudyante ng kursong Mass Communication sa La Verdad Christian College-Caloocan dahil parehong nagagamit at napagkukunan ng balita ang dyaryo at telebisyon. Hangad lamang ng mananaliksik na ito na magkaroon ng interes ang mga estudyante na pag-aralan at bigyang pansin ang mga pinagkukuhanan ng balita.

Talaan ng nilalaman sa thesis proposal large jump seven pages

Nais ng mananaliksik na ito, na maipakita ang kahalagahan ng dyaryo at telebisyon pagdating sa pagbabalita. Idagdag pa ang katotohanan na ang makabagong teknolohiya ay nagagamit na sa larangan ng pagbabalita. Ipinapakita ng pananaliksik na ito, na ang responsableng pagbabalita ay dapat na makita sa dyaryo at telebisyon.

Dito ay iisa-isahing ilahad ang kahalagahan ng balita at ang pagkakaiba ng pamamaraan ng pagbabalita sa dyaryo at telebisyon. Kung papaano nakatutulong ito sa mga estudyante at bakit mahalaga na makakuha sila ng mga tamang balita at impormasyon.

LAYUNIN NG PAG-AARAL

Pangunahing layunin ng pananaliksik na ito, ay alamin ang pagkakaiba ng dyaryo at telebisyon sa pamamahayag ng balita, kung papaanong ang balita ay nakatutulong sa pangaraw-araw nating buhay, at nang mapagtimbang ito ng mga estudyante na maaaring makatulong sa kursong kanilang pinag-aaralan.

Sinagot ng pananaliksik na ito ang mga sumusunod na katanungan:

 1. Ano ang pagkakaiba ng dyaryo at telebisyon?
 2. Sa papaanong paraan nakatutulong ang dyaryo at telebisyn sa pag-aaral ng mga estudyante?
 3. Ilang bahagdan ng mga estudyante ang mas gustong gamitin ang dyaryo at ilang bahagdan naman ang nagsasabing mas gusto nilang gamitin ang telebisyon bilang mapagkukunan ng balita?

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL

Sa ating pangaraw-araw na pamumuhay, naghahanap tayo ng napapanahong balita at pangyayari sa ating kapaligiran. Bilang isang Pilipino at mamamayan ng nating bansa, ay gusto nating nalalaman kung ano na ang kalagayan ng ating bansa at buong mundo. Mahalagang malaman natin ang balita dahil sa panahon ngayon, maraming pagbabago at nmahahalagang pangyayaring nagaganap. Dapat na alam natin ang mga napapanahong pangyayari upang hindi tayo mapag-iwanan ng panahon.Karaniwan nating nakukuha ang mga impormasyon at balitang ito sa dyaryo at telebisyon, na ginagamit ng midya upang ipalaganap ang balitang nakalap ng mga mamamahayag. Kaya nagkaroon ang mananaliksik na ito, ng interes na alamin ang higit na epektibo sa dyaryo at telebisyon, pagdating sa pamamahayag ng balita.

Nagagamit ng mga estudyante ang dyaryo at telebisyon, sa kursong kanilang pinag-aaralan ang mga impormasyong nakukuha nila sa balita. Ang isang estudyante na nag-aaral ng kursong Mass Communication ay dapat na hindi nahuhulisa pag-alam ng mga napapanahong balita. Kaya mahalagang pag-aralan ang mga pinagkukunan nito, dapat na makatiyak na mga tamang impormasyon ang kanilang nakukuha.

Higit na makatutulong ang pananaliksik na ito, at ang ginawang paghahambing sa dyaryo at telebisyon, na malaman kung saan mas nagtitiwalang kumuha ng balita ang mga mag-aaral.

SAKLAW AT LIMITASYON

Sinasaklaw ng pananaliksik na ito, ang pagsusuri kung alin ang mas epektibong magpahayag ng balita sa dyaryo at telebisyon, mga palagay ng mga estudyante ukol sa kanilang pagkakaiba, at sa kung papaanong paraan nakatutulong at nagagamit nila ang dyaryo at telebisyon sa kursong kanilang pinag-aaralan.

Isinasaalang-alang lamang dito ang opinyon ng mga estudyante ng kursong Mass Communication sa loob ng paaralang La Verdad Christian College Caloocan. Hanggang dito lamang ang saklaw ng pananaliksik na ito at hindi na masyadong palalawakin pa.

Ang paghahambing sa dyayo at telebisyon bilang instrumento ng midya sa pagpapahayag ng balita, ay isa sa mga tatalakayin sa pananaliksik na ito.

DEFINISYON NG MGA TERMINOLOHIYA

Para makatulong na mabigyang linaw ang mga salitang ginamit sa pananaliksik naito ay binigyang kahulugan ang mga sumusunod na katawagan.

Balita. Ito ay isang uri ng panitikan na nagbibigay impormasyon ukol sa mga napapanahong pangyayari sa loob at labas ng ating bansa.

Dyaryo. Ito ay isang uri ng babasahin na naglalaman ng mga napapanahong balita.

Telebisyon. Isang sistemang telekomunikasyon para sa paggawa at pagsasahimpapawid ng mga programa, tulad ng programang nauukol sa balita

MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

Kaugnay na Pag-aaral

The Truly Amazing War: The Similarities and Variations of Print and tv Media

News is more prone to be reported if meets among the following characterisitics: It concerns elite personalities It’s negative It’s recent Or it’s surprising (Fiske 96). The storyline from the Plant Administration’s “regrouping” attempt following a “bad week” is many of these things. Obama, following a volley of defeats and scandals previously week including Harriet Miers’s dismissal, Scooter Libby’s indictment, and also the dying toll in Iraq passing the two,000 mark, must “regroup” and “excite America,” according, correspondingly, towards the Boston Globe and CNN. The newspaper and cable news outlet naturally have differing target audiences, although they’re reporting on essentially exactly the same story, the presentation, coverage, and range and specificity of sources differ too. However, they don’t differ entirely — messages remain inside the media, language put into formation and given meaning through interpretation.

The Boston Globe. the Boston affiliate from the New You are able to Occasions. places the start of the content headlined “Bush regroups, concentrates on war” around the first page from the paper. Dependent on national importance like the presidential agenda would normally be going to the leading page anyway, however the article is positioned within the layout having a large jump seven pages later. There’s a means to this practice: while attempting to carry the reader’s attention on page one from the newspaper using the current and relevant words “Bush” and “war,” the cognitive type of a newspaper also assumes the interested readers will turn seven pages to see what’s really, unlike first glance, a extended article.

CNN, of media tycoon Ted Turner, rose to fame and integrity using its aggressive coverage from the Gulf war in 1991. Because the first 24-hour cable news outlet, CNN is really a primary supply of news for a lot of Americans. The storyline on Bush’s bad week starts with Sen. Harry Reid, (D) Minority Leader, blasting obama and charging him to “get in contact with reality.” This really is CNN’s form of a headline, however with a tv twist. Unlike the world ’s utilisation of the words “Bush” and “war,” red-flag words in today’s news and political discussion that lure readers, CNN begins its coverage having a questionable statement by someone by having an agenda themself.

This instantly sparks a judgment within the viewer’s mind agree or disagree, charge attempts to lure an array of viewers from over the political spectrum into wondering more.

The character of the newspaper, among McLuhan’s “hot media,” would be to condense a copious quantity of information inside a relatively little bit of space — it utilizes a highly entropic, highly elaborated code. “The elaborated code,” states Fiske, “is aimed at the person like a

person, as opposed to a status role inside a group” (71). Newspapers, while full of medium, are only able to attract one consumer at any given time. Thus, design for a newspaper is personal, elaborated, and filled with information. Based on McWhorter, this style is just observed in written language He makes use of the instance of J.K. Rowling’s Harry Potter series as one example of this time: “To us, Rowling’s [elaborated] phraseology appears ordinary, but it’s really only so inside a written language. Indeed, it is just possible inside a written language” (McWhorter 9).

The dental language of CNN’s soundclips and analysts, however, attract an extensive selection of people. It’s “oriented towards social relations,” and also the restricted code speech involved “is indexical from the speaker’s status inside the group” (Fiske 71). Which means that it utilized by each one of the participants within the CNN broadcast represent their titles or status within that group. The tv station uses metonyms to create this time: Sen. Reid’s statement is portrayed as associated with the whole Democratic Party, while Sen. Cornyn’s statement is proven as associated with the Republican Party. CNN’s time for you to experience this story is fixed, and thus may be the code they will use. The informality of dental language, even on tv, assumes the viewer understands relevant occasions – this really is made obvious by Bill Schneider as he describes what V . P . Dick Cheney’s Chief of Staff, Scooter Libby, “was doing within this matter.” He doesn’t elaborate on which matter he’s speaking about – television, like dental language, is continuously flowing.

Plainly, there’s a simple distinction between written and dental communication – the styles they employ, and also the messages they deliver. The World story places a principal focus on Bush’s turn to pay attention to world war 2 in Iraq, but upon closer examination there appears to become a message hidden within the headline. The authors condition, using the support of “political specialists,” that “[b]y acting rapidly on the Top Court pick… Plant can alter the political discussion in the united states.” This sentiment is echoed later by Repetition. Christopher R. Shays, (R) Connecticut, paraphrased through the authors themselves: “Bush must act rapidly to trumpet both successes and failures from the war, and also to help remind the United states citizens of the necessity to fight terrorism strongly,” Shays states. The unadulterated, objective message of this article is mentioned within the headline, however the true message is incorporated in the text.

On tv, it’s possibly harder to slip a concealed meaning right into a news piece – rather, due to the immediacy of dental language, the content is obvious for those to determine. CNN’s coverage depicts the President’s “bad week” and also the Scooter Libby scandal the main attraction. After presenting the subject from the piece using the two opposing senators, the CNN anchor, Carol Lin, launches into Presidential job approval rating polls, that are unchanged following this “admittedly horrible week.” What has altered, as political analyst Schneider informs viewers, is

American’s approval of President Bush’s control over the federal government. These figures are supported by visuals, which look suspiciously like PowerPoint slides Tufte would most likely give them a call “content-free,” especially because the text around the visuals had been mentioned by Lin and Schneider. Schneider’s repeating the term “failure” and the recommendation the group of friends from the

White-colored House “fess up” may be clues that betray his, and therefore CNN’s, impartiality. He’s, in the end, CNN’s senior political analyst. Regardless of the newspaper variations backward and forward media, there are a variety of parallels within the content of these two tales. Boston College historian Michael Corgan’s declare that Plant “has to recuperate some feeling of competence within the administration” mirrors CNN’s polls from the President’s government management techniques. Both sources cite the potential of a brand new Top Court pick, though they disagree around the effect it’ll hav around the United states citizens. Possibly most interestingly, both sources compare Bush’s situation to former President Clinton’s policies. As mentioned by McLuhan, “the medium may be the message,” and maybe the content, at its raw, informational core, only turns into a message when transmitted through one medium or any other. “The content of writing is print or speech,” he claims, “but the readers is nearly entirely not aware either of print or of speech” (McLuhan 33). Television and newspaper might be different, but they’re still media written and dental language might be different, but they’re still language. This paradox of similarity and difference turns up in almost any analysis of media – while “the medium may be the message,” the content, in the most active, salient form, may be the medium.

The variations in newspaper and tv reporting may appear apparent, however the complexities all around the two media should be considered. One uses elaborated codes, another restricted one uses written language, another dental. But despite these fundamental semiotic disparities, both media report exactly the same tales, and both carry within them a note inside a message – when the readers or viewer is sharp enough to locate them.

Mga kaugnay na Literatura

Variations between newspapers and television news, and why they’re different?

Best Solution &#8211 Selected by Voters

TV news is frequently compiled by someone apart from the individual studying it. Whenever a news anchor would go to a reporter within the field, that reporter is really as near to a print news reporter because the two media could possibly get.
TV news depends on creation and incredibly short seem bites and tales are hardly ever very lengthy or perhaps in depth. Newspapers possess the &#8220luxury&#8221 of space, to ensure that articles will go much deeper and provide a lot more information.
Should you miss something on television (unless of course you’re recording it), it’s gone.
A newspaper could be selected up and browse whenever you want.
TV is much more &#8220instant&#8221. If there’s a breaking story, your Tv series might be interrupted having a news flash. To see about it, you’ll need to wait for a next edition from the newspaper.
10

What makes them different? Because the first is in publications and yet another is within the face.
Regrettably, newspapers are folding as more people use television and/ or even the internet for his or her information.


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads