Home » Proposal » Rizal college of laguna thesis proposal

Rizal college of laguna thesis proposal

Rizal college of laguna thesis proposal mag-aaral na may


KABANATA 3: METODOLOHIYA NG PAGSASALIKSIK

&#160 &#160 &#160 Ang mga mananaliksik ay bumuo ng isang tseklist o listahan ng mga gawain upang mapadali ang pagpili ng mga batang taga-sagot upang ganap na malikom ang mga kinakailangang datos. Ito ay mahalaga upang mabantayan at higit na makita ang mahahalagang impormasyon na dapat ay mapagtuunan ng pansin upang magkaroon ng pagkasunod-sunod at walang makaligtaan sa mga gawaing ito.

A. DISENYO NG PANANALIKSIK&#160

&#160 &#160 &#160 Ginamit ng mga mananaliksik ang pamamaraang paglalarawan. Ang mga mananaliksik ay nagsuri sa iba-t ibang silid-aklatan gaya ng sa Pamantasan ng Cabuyao, Mababang Paaralan ng Banlic Small-Library, gayundin sa National Book shop Corporation. Festival Mall. Gumamit noise ang mga mananaliksik ng Internet upang makakuha pa ng ibang datos na kailangan sa pag-aaral na ito.

B. SAMPLE POPULATION O MGA RESPONDENT NG PAG-AARAL

&#160 &#160 &#160 Ang mga mag-aaral na nasa Ikalawang Baitang sa Mababang Paaralan ng Banlic, Banlic, Calamba City Laguna ang napili ng mga mananaliksik na maging tagasagot sa pagsusuring ito. Mayroong apat seksyon sa Ikalawang Baitang. Ang mga guro sa bawat seksyon ay pumili ng dalawampung mag-aaral na binubuo ng sampung lalaki at sampung babae.&#160

C. SAMPLE TECHNIQUE O PARAAN NG PAGKUHA NG MGA DATOS

&#160 &#160 &#160 Sa pamamagitan ng tseklist o listahan ng mga gawain, ang mga mananaliksik ay nagkaroon ng gabay upang malaman ang mga dapat ng gawin at unahin sa paunang paglilikom ng datos at iba pang impormasyon. Una na rito ay ang paglikha ng palatanungan o questionnaire para sa mga mag-aaral na magiging tagasagot sa pagsusuring nabanggit. Gumawa rin ng balangkas para sa listahan ng mga kamalian sa gagawing pagsasanay sa pasalitang pagbasa na naglalaman ng mga sumusunod:&#160

Rizal college of laguna thesis proposal na datos ng

1. Pag-uulit na mga salita
2. Pagdaragdag ng mga salita sa loob ng pangungusap
3. Pagkakaltas ng mga titik sa mga salita
4. Maling Pagbigkas ng mga salita
5. Hindi Pagpansin sa mga bantas sa loob ng pangungsap

&#160 &#160 &#160 Ang ikalawang bahagi ng paglikom ng datos ay ang paggawa ng bahagdan upang
matiyak na ang mga impormasyong makakalap ay makakasagot sa mga kinakailangang datos na ginagamit sa pagsasaliksik.

D. RESEARCH AND INSTRUMENTS O INSRUMENTO SA PAGKUHA NGTALLY SHEET

&#160 &#160 &#160 Ang mga mananaliksik ay gumamit ng talaan na naglalaman ng mga sumusunod na datos:

1. Talaan sa propayl ng mga tagasagot na mag-aaral &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 2. Talaan ng mga kamalian o kahinaan sa pasalitang pagbasa &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1603. Talaan ng mga panlunas sa mga kahinaan nito. &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 4.

Teksto na ginamit na aralin sa pagsasanay sa pasalitang pagbasa (isang tula na may pamagat &#160 &#160 &#160 &#160 na &#8220Ang Bukid&#8221 na binubuo ng limang taludtod.

E. DATA QUESTIONAIRE O PAGLALAHAD NG MGA DATOS AT ANGINTERPRETASYON NITO

&#160 &#160 &#160Ang bahaging ito ng pag-aaral ay nagbibigay ng mga impormasyon at mga datos ukol sa ginawang aktuwal na pagpapabasa sa mga mag-aaral ng Ikalawang Baitang ng Mababang Paaralan ng Banlic.

Kasarian ng mga Mag-aaral

KASARIAN &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160&#160 PREKWENSYA &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160BAHAGDAN

Lalaki &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 10 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#16050%
Babae &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 10 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 50%
Kabuuan &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#16020 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160100%

&#160&#160 &#160 &#160Ipinapakita sa talahanayan 1.1 ang propayl ng mga mag-aaral ayon sa kasarian.
Ayon sa talahanayan ang bilang ng mga lalaki ay 10 at may bahagdan na 50% at ang bilang naman ng mga babae 10 at may bahagdan na 50%. Batay sa ipinapakita ng braket
ay may pantay na dami ng bahagdan ang mga respondante (babae at lalaki). Ayon sa
nalikom na datos ng mga mananaliksik ang mga tagasagot ay may kabuuang bilang na 20 (100%).

Edukasyong Natamo ng mga Magulang ng mga Respondante

EDUKASYONG NATAMO &#160 &#160 &#160BAHAGDAN &#160 &#160 PREKWENSYA &#160 &#160 &#160Babae &#160 &#160 Lalaki
Nakatapos ng Kolehiyo &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 5% &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1603 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1601 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1602
Nakatapos ng Sekondarya &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 50% &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 10 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1604 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1606
Nakatapos ng Elementarya &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 45% &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1605 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1602 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1602
Kabuuan &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 100% &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 20 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 10 &#160 &#160 &#160 &#160 &#16010

&#160
&#160 &#160 &#160 &#160Ang talahanayan 1.2 ay nagpapakita ng propayl ng mga bata ayon sa edukasyong natamo ng mga magulang, ipinapakita sa talahanayan na 3 ang bilang ng mga bata na ang magulang ay nakarating ng kolehiyo at may bahagdan na 5%,may magulang na nakatapos ng sekondarya ay 10 at may bahagdan na 50%, may magulang na nakatapos lamang ng elementarya ay 7 na may bahagdan na 45%&#160

Hanapbuhay ng mga Magulang ng mga Respondante
HANAPBUHAY
ng TATAY BAHAGDAN BABAE LALAKI
Nagtatrabaho sa pabrika 25% 2 3
Empleyado 10% 2
Atbp 50% 6 4
Wala 15% 2 1
Kabuan 100% 10 10
&#160

&#160Ayon sa Talahanayan 1.3, 5 sa bawat mag-aaral na may bahagdan na 25% ang ang tatay ay nagtatrabaho sa pabrika, 2 mag-aaral na may bahagdan na 10% bilang empleyado, 10 mag-aaral na may bahagdan na 50% na may iba’t-ibang uri ng trabaho at 3 mag-aaral na may bahagdan na 15% ang walang trabaho ang tatay.

Hanapbuhay ng &#160NANAY &#160 &#160 &#160 &#160 &#160BAHAGDAN &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160BABAE &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160LALAKI

Nagtatrabaho sa pabrika &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 25% &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 2 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1603

Empleyado &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#16015% &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1601 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 2

Magsasaka &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#16010% &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1601 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 1

Wala &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 50% &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1606 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#1604

Kabuan &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 100% &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 10 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 &#160 10

&#160 &#160 &#160 &#160Ayon sa Talahanayan 1.4, 5 sa bawat mag-aaral na may bahagdan na 25% nanay na nagtatrabaho sa pabrika, 3 mag-aaral na may bahagdan na 15% bilang empleyado, 2 mag-aaral na may bahagdan na 10% bilang magsasaka at 10 mag-aaral na may bahagdan na 50% ang walang trabaho ang nanay.


Share this:
custom writing low cost
Order custom writing

ads